INO, podjetje za konstruiranje in izdelavo strojne opreme, d.o.o.

Consent for the processing of personal data on the Inoziri.si website

On the Ino-ziri.si website (the owner of which is INO, podjetje za konstruiranje in izdelavo strojne opreme, d.o.o., Žiri, Industrijska ulica 14, Žiri, 4226 Žiri, tax number 87392429), we follow the principles of transparency and careful handling of personal data in accordance with General Data Protection Regulation – GDPR (hereinafter referred to as the Regulation) and The Personal Data Protection Act. We need your consent so that we can use, store and process personal data that we have acquired through your application to our services for certain purposes. All information about managing individual consent is given below.

Consent relating to the receipt of news from the Ino-ziri.si website

By completing the application form for receiving our newsletter, the user agrees to the submission of data that, according to the law, is considered to be personal data.

In this case, they are: name and surname, e-mail and IP address of the device from which the application is sent. Upon application, the user has the option of agreeing to use personal data for the following purposes:

  1. Consent to receive the newsletter - Novelties, general news, tips on the site Ino-ziri.si, is valid until cancellation
    This includes newsletters about novelties, various tips, other news on the Ino-ziri.si website

YOUR RIGHTS BASED ON GIVEN CONSENT

An individual may at any time request that the personal data operator permanently or temporarily discontinues the use of his / her personal data for the purposes stated above. At any time, such a request may be addressed to info@ino-ziri.si and must specify in detail which consent he wishes to revoke.

In addition, the individual also has the following rights:
• the right of access to his / her personal data collected in connection with him / her, whereby the operator can use all reasonable means to verify the identity of the individual whose personal data this is, especially in the case of online services and online identifiers
• the right to correct inaccurate data collected in connection with him / her, whereby the operator can use all reasonable means to verify the identity of the individual whose personal data this is, especially in the case of online services and Web identifiers,
• the right to be "forgotten", that is, the deletion of all data provided that the conditions set out in Article 17 of the General Data Protection Regulation are fulfilled
• the right to terminate the use of personal data for direct marketing purposes, including profiling
• the right to autonomous decision-making on the use of personal data based on automated processing
• the right to file complaints against the data operator if the supervisory authority considers that the processing of his / her personal data is in breach of the General Data Protection Regulation

Procedure for exercising rights

I am aware that all the above requirements regarding the exercise of rights in connection with personal data can be addressed in writing to the site operator at info@ino-ziri.si.

I am aware that all of the above requirements regarding the exercise of rights in connection with personal data can also be managed through the online connection I receive from the operator.

I am aware that, for the needs of reliable identification in the case of exercising personal data rights, the operator may request additional information from me and can only refuse to act if they prove that they can not reliably identify me.

I am aware that, upon my request, with which I exercise my rights with regard to the above personal data, the operator must respond without undue delay and no later than one month after the receipt of the request.

Publishing date: 18th May 2018

INO, podjetje za konstruiranje in izdelavo strojne opreme, d.o.o.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov na spletni strani Ino-ziri.si

Na spletnem mestu Ino-ziri.si (lastnik INO, podjetje za konstruiranje in izdelavo strojne opreme, d.o.o., Žiri, Industrijska ulica 14, Žiri, 4226 Žiri, davčna številka 87392429 ) sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašo prijavo na naše storitve, uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

Privolitve, ki se nanašajo na prejemanje novic s spletnega mesta Ino-ziri.si

Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje e-novic se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke.
V tem primeru so to: ime in priimek, e-pošta in IP naslov naprave, s katere se prijavlja. Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

1. Privolitev za prejemanje e-novic - Novosti, splošne novičke, nasveti spletne strani Ino-ziri.si velja do preklica
Sem spadajo e-novice o novostih, raznih nasvetih, ostalih novičkah na spletni strani Ino-ziri.si

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@ino-ziri.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:
• pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
• pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
• pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
• pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem
• pravico do avtonomnega odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi
• pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@ino-ziri.si.

Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko urejam tudi preko spletne povezave, katero prejmem od upravljalca.

Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Datum objave: 18.5.2018

TOP